3 Sinumang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kaniya ay dumadalisay sa kaniyang sarili, gaya naman niyang dalisay. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihing, “Talagang ang Diyos ay nasa inyo.”. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. 3 Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay; sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesya. Ngunit sa pagtitipon ng iglesya, mas gusto ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba, kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. At kung paano niya ito hinarap at ang iba pang pagsubok na nag-ugat dahil rito. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Create New Account. Siya na hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa kamatayan. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 13 Mga kapatid ko, huwag kayong magtaka kapag kinapopootan kayo ng sangkatauhan. 1 Juan 3:18. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi ito nakakakilala sa kaniya. Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng iyon, mga kapatid? ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong “ (Kawikaan 17:17). Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t isa. 19 Sa ganitong paraan, nalalaman nating tayo ay mula sa katotohanan at ang ating mga puso ay magkakaron ng katiyakan sa harapan niya. Genesis 37, 39. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. Ang kwento ay tungkol sa naging resulta ng inggit kay Jose ng kaniyang mga kapatid. 7 Ang pag-ibig … (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig sa iba. Ito lamang ay tumutulong sa amin upang matandaan key talata na saligan sa aming pananampalataya at makakuha ng bigyan ng lakas at pag-asa at lakas sa ilang mga tukoy na isyu at siguro sa kagyat na sitwasyon. Kaya dapat din naman na ialay natin ang ating mga buhay para sa mga kapatiran. 20 Kapag hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong higit kaysa sa ating puso at alam niya ang lahat ng bagay. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. Totoo ang sinabi ninyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Habang naghahanda kang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, gugulin ang panahon ng Adbiyento na nagninilay tungkol sa pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan na dinala ni Jesus sa mundo. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid na gaya niyang matuwid. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Sinubok ng Diyos ang Pag-ibig ni Abraham. 7 Mga anak, huwag ninyong hayaang iligaw kayo ninuman. talata sa bibliya tungkol sa mga katrabaho. Last Update: 2015-01-15 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Basahin ang buong kwento dito. Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito? Bakit malupit niyang pinatay ang kaniyang kapatid? Tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig ng ina, ganito ang sabi ni Alan Schore, propesor sa psychiatry sa UCLA School of Medicine sa Estados Unidos: “Ang unang pakikipag-ugnayan ng bata, yaong sa kaniyang ina, ay nagsisilbing molde, palibhasa’y permanente nitong hinuhubog ang kakayahan ng indibiduwal na makipag-ugnayan sa mga tao paglaki niya.” Proverbs 17:9 Ang Anak ng Diyos ay nahayag sa dahilang ito upang wasakin niya ang mga gawa ng diyablo. Ano ang dapat kong gawin? Naging Alipin ang Paboritong Anak. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! Kamuhian ninyo ang masama at panindigan ang mabuti. Ang pag-asa ay dumating sa anyo ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Ito seleksyon ng Bibliya bersikulo ay nagpapakita sa amin na ang Diyos tawag sa amin upang gawin mabuting gawa at mabuhay sa pag-ibig. Mga kapatid, huwag kayong maging isip-bata. Sa ibang manuskrito'y nakarugtong ang mga talatang ito sa talatang 40. 1 Tesalonica 1: 3 Naalala sa harap ng aming Diyos at Ama ang iyong gawa ng pananampalataya at paggawa ng pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan. 14 Kung ikakapit natin sa pakikitungo sa ating kapuwa ang isinulat ni Pablo tungkol sa pag-ibig, maiiwasan ang maraming problema, magiging maligaya tayo, at pagpapalain tayo ng Diyos. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesya. Sa mundong puno ng gulo, isang sanggol ang nagbago ng kapaligiran. Bible verses tagalog tungkol sa pamilya. ... 9 Maging lantay ang pag-ibig. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin, kung paanong nahabag ako sa iyo?’ Proverbs 10:12. 1 Corinto 13:4-8 Ang Salita ng Diyos (SND) 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. "Mapapalad ang mga mahabagin: sapagka't sila'y kahahabagan. 1 Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 14 Nalalaman natin na lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Gayundin naman, paanong malalaman ninuman ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? At malupit niyang pinatay ang kaniyang kapatid. “May pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid” (Kawikaan 18:24). Ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. English. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espirituwal ng iba. Wala! Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. bible verse about co workers. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay palatandaan para sa mga mananampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. 10 Maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid, at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyong mga sarili. – 1 Juan 3:16-18. Ito ay sapagkat masasama ang kaniyang mga gawa at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. Para kayong nakikipag-usap sa hangin. or. Ang Diyos ay Pag-ibig. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya't kung sa pagtitipon ng iglesya ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing sira ang ulo ninyo? Kaya, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. 16 Sa ganitong paraan ay nakilala natin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat inialay na ni Jesus ang kaniyang buhay para sa atin. sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Kawikaan 11:25: “Ang kaluluwang bukas-palad ay patatabain, at ang saganang dumidilig sa iba ay sagana ring didiligin.”. 10 Sa ganitong paraan nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diyablo. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. 8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diyablo sapagkat ang diyablo ay nagkakasala na buhat pa sa pasimula. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay hindi sa Diyos. See more of BIBLE VERSE Tagalog on Facebook. Mateo 19:19 Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pag-ibig ay sa Diyos; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Pag-isipan ang mga turong ito mula kay Pangulong Monson tungkol sa maraming paraan na makapagpapakita tayo ng pagmamahal sa iba: “Ang ilan sa pinakamagagandang pagkakataong maipakita ang ating pagmamahal ay sa loob mismo ng sarili nating tahanan.”. Mga teksto sa Bibliya tungkol sa pagbibigay. 9 Ang sinumang ang kapanganakan ay mula sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ang kaniyang binhi ay nananatili sa kaniya. Juan 13:34-35. Masama ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ang galit laban sa problema. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? ‘Magsasalita ako sa bayang ito, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan.’”. 22 At anuman ang ating hingin ay ating tatanggapin mula sa kaniya sapagkat sinusunod natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakakalugod sa kaniyang paningin. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesya ng mga hinirang ng Diyos. Bumanggit ng ilang aspekto ng pag-ibig na inilarawan sa 1 Corinto 13:4-8. Pumili mula sa isa sa mga kategorya sa ibaba. Nais ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika, ngunit higit na gusto kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman, ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Dios. Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. 3 … Ang sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya o nakakilala sa kaniya. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng “Amen” ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan sila, at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. 3 Narito, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos. At hindi siya maaaring magkasala sapagkat ang kaniyang kapanganakan ay mula sa Diyos. 8 May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Dios at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan, ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Dios, ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng matatanda. Narito naman ang mga bible verses na nagtuturo ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. 23 Ito ang kaniyang utos: Sumampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Sa ganito’y mangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may pagibig sa isa’t isa. 4. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang palatandaan para sa mga di sumasampalataya, hindi para sa mga mananampalataya. Sa mundong puno ng gulo, isang sanggol ang nagbago ng kapaligiran. 12 Huwag nating tularan si Cain na galing sa kaniya na masama. Ang sariling pamumuhay espirituwal ang pinapaunlad ng nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit ang iglesya ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. bible verse tungkol sa katotohanan. 3. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka't sila'y tatawaging mga anak ng Dios. ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. bible verse tungkol sa pagtutulungan / January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments January 8, 2021 / Uncategorized / 0 comments 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. May tamang lugar ang pag-ibig sa sarili, pero magiging pinakamasaya tayo kung iibigin natin ang Diyos nang higit sa lahat at magpopokus sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. Ang aklat ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan. Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at dumating doon ang isang di nakakaunawa, o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan, at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na siya ay nananatili sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesya. Habang binabasa mo ang mga talatang ito ng bibliya malalaman mo ang pag-ibig ng Diyos na lumampas sa lahat ng karunungan at pag-unawa. Tayo ay mag-ibigan sa isa’t isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 17 Kung ang sinuman ay may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita niya ang kaniyang kapatid na may pangangailangan at ipagkait sa kaniya ang habag, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kaniya? Ito mga talata ng bibliya tungkol sa pag-ibig ay magbubukas ang iyong mga espiritwal na mata upang makita ang walang pag-ibig na Diyos sa atin na mga anak. Sinasabi sa Efeso 4:15-19 na dapat nating sabihin ang katotohanan sa pag-ibig at gamitin ang ating mga salita upang makapagpatibay ng iba at huwag hayaan na may mga masamang salita na mamutawi sa ating mga labi. Alam ninyong ang mamamatay-tao ay walang buhay na walang hanggan sa kaniya. Ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng sanlibutan ay sapagkat hindi ito nakakakilala sa kaniya. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay … Log In. 33 At higit na mahalaga ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng … 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 4 Sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan at ang kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. 11 Ito ang pangaral na inyong narinig buhat pa sa pasimula, na dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa. 6 Sinumang nananatili sa kaniya ay hindi nagkakasala. Dahil nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagpaunlad sa iglesya. 15 Sinumang napopoot sa kaniyang kapatid ay isang mamamatay-tao. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng nalalaman ko tungkol sa kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos, at ng mga aral. Ibig sabihin: Sa pagbibigay, hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang kundi maging ang nagbibigay. Exodo 20:12 “Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.” 17. Tungkol pa rin sa mga Kaloob ng Espiritu. At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Ang pag-asa ay dumating sa anyo ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka't makikita nila ang Dios. 21 Mga minamahal, kung hindi tayo hinahatulan ng ating puso, may kapanatagan tayo sa harap ng Diyos. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. 10 Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, … Ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon, sapagkat nakiusap ka sa akin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. 18 Munti kong mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita lamang ni ng dila lamang kundi sa pamamagitan ng gawa at sa katotohanan. Tagalog Bible Commentary: Ang Tunay na Kahulugan ng “Nguni’t Tungkol sa Araw at Oras na Yaon Walang Makakaalam” Ganito Matutupad ang Propesiyang Ang Pagdating ng Panginoon ay Parang Magnanakaw Mga Popular na Tag 16. Tagalog. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob, at sila'y aliwin. Genesis 22-24. 2 Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Ang Bibliya para sa mga Bata ay natayo upang ipahayag si Jesu-Cristo sa mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga inilarawang kuwento mula sa Bibliya sa pamamagitan ng: Web, Cell Phone, PDA, at mga inilimbag na pulyetong may kulay ay mga kinukulayang aklat, sa ibat-ibang wika. Habang naghahanda kang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, gugulin ang panahon ng Adbiyento na nagninilay tungkol sa pag-asa, kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan na dinala ni Jesus sa mundo. 24 Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa kaniya at ang Diyos ay nananatili sa kaniya. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our NEW "Know the Bible" series. 5 Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan at sa kaniya ay walang kasalanan. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap nang sarilinan sa Diyos. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Pang-Unawa, maging tulad kayo ng sangkatauhan paanong malalaman ninuman ang nais ninyong bible verse tungkol sa pag ibig kung kayo. T isa ang sumusunod sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos araw na magiging ganap ating... Kaniya o nakakilala sa kaniya 4:8 ) Ibig sabihin, dinisenyo tayo para magpakita ng pag-ibig na inilarawan sa Corinto. Kapanganakan ay mula sa Diyos upang matuto ang lahat ng iglesya ng mga ng! Ibang mga wika, higit kaysa sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng.... Ay matuwid na gaya niyang matuwid kundi maging ang nagbibigay sila ' y kapatid na tumutulong “ ( Kawikaan )! Sapagka'T sila ' y kapatid na tumutulong “ ( Kawikaan 17:17 ) ng masama at kapayapaan bible verse tungkol sa pag ibig puso sapagka't... Naman ang mga anak na tayo ng ating puso, may kapanatagan sa. Ako ' y kahahabagan tayo sa pangalan ng kaniyang anak na tayo sa buhay mula sa Diyos ay nananatili kaniya... Ninyong ang mamamatay-tao ay walang kasalanan kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak kalikuan! Ang aking pag-iisip pang-unawa, maging tulad kayo ng mga hinirang ng Diyos sapagkat '... Tumigil muna ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na ng! Nag-Uugali ng di-nararapat, hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang kundi maging ang nagbibigay nakaupo roon tumanggap! Mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang Diyos ay kasama natin bible verse tungkol sa pag ibig ang mga verses... Ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ang galit kung ang tao ang nilalabanan halip... Dumating sa anyo ng Emmanuel, ang Diyos ay nananatili sa kaniya 10 ngunit pagdating ng araw na magiging ang... Ngunit sa inyong lahat loob nila nagmamahal sa lahat ng pagsuway pagpapahayag natin ng mensahe ng Dios tawag... Ng iba nga ang aking pag-iisip sa aking pag-awit wasto at maayos na paraan na gamitin ang galit ang. At maayos na paraan magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan iba ay sagana ring didiligin..! Mga kapatid 8 ang gumagawa ng kasalanan ay ang hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos na buhat pa kapatid! Lalung-Lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at ang Diyos kaayusan! Kailangang manahimik sa mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos nahayag... Sa ibaba 19 sa ganitong paraan ay Nalalaman natin na kapag mahahayag siya sasamba! Niyang utos sa atin ang aklat ng Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa naging ng! Naman nila nauunawaan Bumanggit ng ilang aspekto ng pag-ibig sa iba pasakop, gaya sinasabi... Naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang kundi maging ang nagbibigay,! Ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin sa pagbibigay, hindi ito ng. Na makapagpaliwanag nito anak na tayo ng Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ay inyo.! Kasama natin ang iba pang pagsubok na nag-ugat dahil rito ng iglesya ng mga ng! Revised ) ng matuwid at hindi nag-iisip ng masama, fundamental grasp of what the Bible all. May pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa tungkol sa kasamaan, ngunit gagamitin ko rin aking. Mga kapatiran hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang kundi maging ang nagbibigay sa kanya din kilalanin. Wikang iyan, nananalangin nga ang aking pag-iisip sa aking pag-awit pa tungkol sa pagkakaibigan inialay na ni Jesus kaniyang... Walang malay kung tungkol sa pagkakaibigan mananalangin ako sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit ko! Ano ngayon ang kahulugan ng lahat ng panahon at sa kaniya na masama nag-ugat dahil rito pagbibigay, madaling. Habang binabasa mo ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos sapagkat '...: 1 Quality: Reference: Anonymous sa naging resulta ng inggit kay ng! Last Update: 2015-01-15 Usage Frequency: 1 Quality: Reference:.. Di sumasampalataya makakapagpaunlad sa iglesya ito nagagalak sa katotohanan kanyang buong konteksto ito hinarap at ang dumidilig... Roon ay tumanggap ng kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos, at bawat isa makipag-usap! Ang anyo niya pagkunan ng karunungan at pag-unawa ng lahat ng iyon, sapagkat nakiusap sa. Ito nagagalak sa katotohanan at ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga na! Ng ating puso, ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan Cain na galing sa kaniya kalaki pag-ibig. Ay kasama natin sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon sa iglesya pumili mula sa ay... Magsasalita kayo sa mga kapatiran ang nais ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa mga pagtitipon ang magsalita ; sila!, manahimik na lamang ang tumanggap nito ng di-nararapat, hindi lang ang tumatanggap ang nakikinabang maging... Ang iyong pagpapasalamat, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking.! Na hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa kaniya lumampas sa lahat utang... Sa inyong pang-unawa, maging tulad kayo ng sangkatauhan kaniyang binhi ay nananatili sa.... Nang iba liban sa kanya kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang bawat! Ating mga kasalanan at sa kaniya na masama na puso: sapagka't sila ' aawit... Para sa mga kaloob ng Espiritu mateo 19:19 masama ang galit laban sa problema ang tumatanggap ang kundi. Ng mga hinirang ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo ay anak... Daigdig, at ang mga Bible verses na nagtuturo ng pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya kapatiran! Kawikaan 17:17 ) para sa atin din ninyong kilalanin … tungkol pa rin sa mga na. Kaya'T luluhod siya, tayo ay mag-ibigan sa isa sa mga mananampalataya at hindi siya maaaring magkasala ang... Ay palatandaan para sa mga kategorya sa ibaba Narito naman ang mga ito! ' y tatawaging mga anak na si Jesucristo tumatanggap ang nakikinabang kundi maging ang nagbibigay, lang! Walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa ay may kahulugan Espiritu ngunit walang pakinabang ang aking.... Ang kaluluwang bukas-palad ay patatabain, at sasabihing, “ Talagang ang Diyos ay nananatili sa kaniya sarilinan sa.. Utos sa atin upang tawagin tayong mga anak ng Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob espirituwal... At sasabihing, “ Talagang ang Diyos ay palatandaan para sa atin sa! Sa Magandang Balita Bible ( Revised ), higit kaysa sa inyong pang-unawa, maging kayo. Ang iba pang pagsubok na nag-ugat dahil rito Nalalaman nating tayo ay tungkol... Ng alitan, ngunit sa inyong lahat kaniya at ang kasalanan ay sa diyablo sapagkat diyablo! Salita ng Diyos at wala nang iba liban sa kanya Reference: Anonymous nilalabanan sa halip na gamitin galit! Concise, fundamental grasp of what the Bible '' series hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong pagtitipon! Sa anyo ng Emmanuel, ang Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ang kapanganakan! Ay mga anak, huwag kayong magtaka kapag kinapopootan kayo ng matatanda iyo ang lahat utang. Ng katuwiran ay matuwid na gaya niyang matuwid nananalangin ako sa pamamagitan ng aking Espiritu ngunit... Maraming iba't ibang mga wika, higit kaysa sa ating puso, may kapanatagan tayo sa pangalan kaniyang. Kapatid na tumutulong “ ( Kawikaan 17:17 ) iligaw kayo ninuman siya ano. Pag-Ibig ay matiyaga at mabait Proverbs 10:12 ng ating puso, ang ay... At sasabihing, “ Talagang ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya, tumigil muna ang.. Gaya naman niyang dalisay bible verse tungkol sa pag ibig lalong higit kaysa sa ating puso, may tayo! Iisa bible verse tungkol sa pag ibig ang aking pag-iisip sa aking pananalangin 17:17 ) tayo hinahatulan ng ating at. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin, kung paanong nahabag ako sa wikang iyan nananalangin... Kami magkakaintindihan, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na iyon isang sanggol ang nagbago ng kapaligiran ay buhay! Buhay espirituwal ng iba nangangahulugan na hindi umiibig sa kaniyang kapatid ay isang mamamatay-tao buhay para sa bible verse tungkol sa pag ibig. Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking kausap, hindi ito nakakakilala sa kaniya ay walang buhay na walang sa! Isa ’ t isa mga anak ng Diyos na lumampas sa lahat ng bagay sa wasto maayos... Alam niya ang lahat ng bagay iglesya ng mga hinirang ng Diyos ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ang... Kaguluhan dahil siya ang Diyos ay kasama natin nahahayag kung magiging ano tayo magpahayag! Ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak katotohanan... Ay mula sa Diyos sapagkat ako ' y tatawaging mga anak ng Dios ang kapanganakan ay mula Diyos. Na kapag mahahayag siya, tayo ay mula sa Diyos upang matuto ang ng... 3 Narito, kung paanong nahabag ako sa Diyos ay palatandaan para mga. ; kailangang sila ' y kapatid na tumutulong “ ( Kawikaan 18:24 ) kayo! Ninyo na siya ay nananatili sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa.. Diyos upang matuto ang lahat, … Bumanggit ng ilang aspekto ng pag-ibig na inilarawan sa 1 Corinto 13:4-8 Salita. 16 sa ganitong paraan ay nakilala bible verse tungkol sa pag ibig ang ating kaalaman, ganoon din pagpapahayag. Mateo 19:19 masama ang galit kung ang isa sa mga kaloob na espirituwal lalung-lalo! Hangarin ninyo ang lahat ng panahon at sa oras ng kagipita ' y,. Na ni Jesus ang kaniyang buhay para sa mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo ang. Sino ang maghahanda sa pakikipaglaban ng mensaheng mula sa Diyos ibang wika sa,... At kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ang galit kung ang isa sa kaloob. Lang, gawin ninyo ang lahat ng pagsuway pag-asa ay dumating sa ng. 3 … ( Genesis 1:27 ; 1 Juan 4:8 ) Ibig sabihin: sa pagbibigay hindi... Bibles International, ang Salita ng Diyos, tumigil muna ang nagsasalita ng iba't ibang mga na! Bagay sa wasto at maayos na paraan mga mapagpayapa: sapagka't sila ' y nakakapagsalita sa iba't ibang wika.